Regulamin Grafika w prezentacjach

Regulamin szkolenia Grafika w prezentacjach

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkoleń jest PrezART Kamil Kozieł z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań, NIP: 6612211889 zwany dalej „Organizatorem”.

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://prezart.pl/szkolenia/grafika-w-prezentacjach/
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem https://prezart.pl/szkolenia/grafika-w-prezentacjach/ oraz dokonanie opłaty za szkolenie.
 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres Organizatora formularza o którym mowa w puncie 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział dla danego szkolenia.
 2. Najpóźniej na 2 dni robocze przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmiennicze oraz materiały szkoleniowe.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba, że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
 4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej faktury VAT.
 5. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator. Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3.  Dane osobowe użytkowników podane w formularzach: zapisu na szkolenie, kontaktu oraz zapisu do newslettera przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności [link].

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2017 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://prezart.pl
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.